นายกฤตภัทร จันทร์ชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
เบอร์โทร 093-695-3262
นายกฤตภัทร จันทร์ชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
นางสาวนงเยาว์ บุญคงมา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร 062-2423258
นางสาววิภารัตน์ รักนุ้ย
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง