นางสาวนงเยาว์ บุญคงมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร 062-2423258
นางสาวอัญชลี ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นายชวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่
นิติกรชำนาญการ
นางสาวภณุดา กาญจนดุลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา หอมหวล
นักพัฒนาชุมชน
นายนที สินเสมอ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางไพลิน นวลวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาว พรทิพา ทองสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิชิต พูนรัตน์
คนงาน
นายณัฐวิทย์ รอดมณี
ภารโรง
นางสาวธัญยพร ถนอมสิน
คนงานทั่วไป