นางสาวนงเยาว์ บุญคงมา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวอัญชลี ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นายชวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่
นิติกรชำนาญการ
นางสาวภณุดา กาญจนดุลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา หอมหวล
นักพัฒนาชุมชน
นายนที สินเสมอ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางไพลิน นวลวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสังวรณ์ อยู่คง
ภารโรง
นายวิชิต อยู่คง
คนงาน
นางสาวจิราพร บุญคงมา
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญยพร ถนอมสิน
คนงานทั่วไป
นางสาวศศิวิมล ทองพริก
คนงานทั่วไป