ประวัติความเป็นมา
     
ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา
   
 

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเพิง ในสมัยก่อนเมื่อประมาณ 200 ปี สภาพโดยทั่วไปเป็นป่ารกร้าง ชาวบ้านเป็นคนไทยและจีนได้มาจับจองที่ แผ้วถางป่าทำนาได้มาปลูกเรือนอาศัยอยู่ตามริมคลองหอยกัน โดยทำเป็นเพิงจากเป็นแนวตามคลองและตามทุ่งนา จึงเรียกชื่อว่า "บ้านเพิง" ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นตำบลบ้านเพิง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพนัง มีหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางแรด หมู่ 2 บ้านบุญล้อม หมู่ 3 บ้านหนองสีพรหม หมู่ 4 บ้านหมาก หมู่ 5 บ้านบางหมัน หมู่ 6 บ้านเพิง หมู่ 7 บ้านท่าพญา หมู่ 8 บ้านบางฉัตร

 

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ลาดลงจากทางทิศตะวันตกไปตะวันออกจนจรดอ่าวไทย

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ทิศใต้ ติดกับ ต.ขนาบนาก และ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย และ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำปากพนัง และ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา 

อาชีพเสริม ทำประมง เลี้ยงสัตว์

 

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 630 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 165 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือ

 

การเดินทาง

เป็นเส้นทางถนน รพช.สายบางยา - เกาะฝ้าย ระยะทางประมาณ 3 กม. ถนนสายบางฉัตร - บ้านท่าพญา ระยะทางประมาณ 4 กม. ถนนสายบ้านปากบาง - ท่าเข็ญ ระยะทางประมาณ 3.5 กม. และถนนสายบ้านเพิง - วัดแจ้ง ระยะทางประมาณ 2.5 กม.

 

ผลิตภัณฑ์

ตับจากมุงหลังคา

 

   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2566