นางสาวนงเยาว์ บุญคงมา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน