นางสาววิภารัตน์ รักนุ้ย
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิภารัตน์ รักนุ้ย
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวดวงตา อยู่คง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิชธาวรรณ ปรีชา
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวจีรนันท์ เอียดแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุชาดา แซ่ลิ่ม
คนงานทั่วไป
นางสาวกัญญ์วรา ปานสม
คนงานทั่วไป
นายสังวรณ์ อยู่คง
คนงานทั่วไป