นายประทีป ปรีดาศักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 086 283 2838
นายโกมล สุกระ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 081 095 7806
ว่าง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร.
นายสมชาย ช่อชั้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 089 469 5064
นายนิล แคล้วคลาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 083 590 9178
นายวิทวัส เขนเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 080-724-5419
นายบุญยิ่ง ปานสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร. 092 525 9536
นายนิกรณ์ นาคเป้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร. 095 070 2491
นายณัฐพล คงสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 095 786 1438