นายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรเชษฐ์ มูประสิทธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางอัญชิษฐา แก้วโกมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวัชรินทร์ แป้นถนอม
ผู่้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวกชพรรรณ พูลพงค์
คนงานทั่วไป
นายสมโชค รัตนะ
คนงานทั่วไป