การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • O01 โครงสร้าง   
  O02 ข้อมูลผู้บริหาร   
  O03 อำนาจหน้าที่   
  O04

  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   

  O05 ข้อมูลการติดต่อ   
  O06
   
 • การประชาสัมพันธ์
 • O07 ข่าวประชาสัมพันธ์   
   
 • การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O08 Q&A   
  O09 Social Network (Facebook)   
  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   
 • การดำเนินงาน
 • O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี    
  O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี   
  O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   
 • การปฏิบัติงาน
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   
 • การให้บริการ
 • O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
  O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
  O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
  O18 E-SERVICE   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
  O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
  O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
  O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  - การพัฒนาบุคลากร
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O27 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพระพฤติมิชอบ   
  O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  
  O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   
  O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   
  O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   
  O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 • O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
  O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   
  O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
   
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน