Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร .093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลความคืบหน้าจากการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายกฤตภัทร จันทร์ชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 20)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566 (ดู : 0)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566 (ดู : 0)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5  (ดู : 29)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 204)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ดู : 155)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
 
ประชุมแผนพัฒนาฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดเก็บภาษีป้าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประจำเดือนของ อบต.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพถวายเทียนวันเข้าพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหาร
รส่วนตำบลบ้านเพิง ภายใต้การนำของนายทวี ศรีอำภรณ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ประจำการจุดคัดกรองโควิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการประชุมสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ลงวันที่7ก.พ 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจัดยุงลายพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 322)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 108)
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ดู : 110)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดท่าพญาใน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง คลิ๊กที่นี่
 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs