Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  แหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 593 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 ธันวาคม 2562
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง

การจัดตั้งกลุ่ม

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 โดยมี นางอุไร  จันทร์จำปา เป็นประธานกลุ่ม โดยสมาชิก
มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสมาชิก

          ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 40 ราย มีนาแปลงใหญ่เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อจำหน่าย จำนวน 765 ไร่ และแปลงสาธิตจำนวน 10 ไร่

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

 • เมล็ดพันธ์ข้าว อาทิ ข้าวพื้นเมือง
  ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมปทุม
  ข้าวเล็บนก
 • ข้าวสารเพื่อสุขภาพจาก ข้าวพื้นเมือง
  ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมปทุม และ
  ข้าวเล็บนก
 • เป็นศูนย์การเรียนรู้นวตกรรมข้าวพื้นเมือง
 • มีแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง จำนวน 10 ไร่
 • เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย

ที่อยู่

40 ม.4 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140

 

โทรศัพท์ 08 1868 7115  


 

Facebook : ข้าวพื้นเมืองบ้านเพิง
                  

: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมืองบ้านเพิง
                  

: อุไร จันทร์จำปา

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs