Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  แหล่งท่องเที่ยว
วัดท่าพญาใน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 765 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

วัดท่าพญา (ใน) ซึ่งมีพระครูปัญญาสุทธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เสนาสนะมีความร่มรื่นสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ มีศาลาโบราณกลางน้ำ วัดท่าพญา

          วัด คือ แดนบุญ แดนบุญธรรม เป็นสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม สร้างบุญ สร้างบารมี สร้างประโยชน์สุข มอบแสงสว่างทางธรรม ให้แก่โลก แก่สังคม ให้แก่เพื่อนมนุษย์มหาชนทั้งหลาย

          วัด เป็นสถานที่อยู่ของหมู่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักบุญนักบวช ผู้ที่ท่านออกจากเรือน สละทางโลก ออกบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์

          วัด เป็นสถานที่ ที่ญาติโยมชาวพุทธร่วมกันสร้างขึ้นมา ถวายไว้เป็นสมบัติของพระศาสนา ถวายแด่พระพุทธเจ้าไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าของวัด เจ้าของสถานที่ ถึงจะมีชื่อตามกฏหมายก็ตาม ถือว่าวัดเป็นสมบัติของพระศาสนาพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยม เป็นเพียงผู้ดูแลช่วยกันรักษาวัดและอาศัยวัดเพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ปฏิบัติซึ่งหน้าที่ของตนและใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม สร้างบุญ สร้างบารมีเท่านั้น

สถานที่ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตําบลบ้านเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80140

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs