Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   การจองคิวบริการออนไลน์
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   E-Service
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานบริหารงานบุคคล
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
วัดท่าพญาใน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 237 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

วัดท่าพญา (ใน) ซึ่งมีพระครูปัญญาสุทธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เสนาสนะมีความร่มรื่นสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ มีศาลาโบราณกลางน้ำ วัดท่าพญา

          วัด คือ แดนบุญ แดนบุญธรรม เป็นสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม สร้างบุญ สร้างบารมี สร้างประโยชน์สุข มอบแสงสว่างทางธรรม ให้แก่โลก แก่สังคม ให้แก่เพื่อนมนุษย์มหาชนทั้งหลาย

          วัด เป็นสถานที่อยู่ของหมู่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักบุญนักบวช ผู้ที่ท่านออกจากเรือน สละทางโลก ออกบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์

          วัด เป็นสถานที่ ที่ญาติโยมชาวพุทธร่วมกันสร้างขึ้นมา ถวายไว้เป็นสมบัติของพระศาสนา ถวายแด่พระพุทธเจ้าไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าของวัด เจ้าของสถานที่ ถึงจะมีชื่อตามกฏหมายก็ตาม ถือว่าวัดเป็นสมบัติของพระศาสนาพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยม เป็นเพียงผู้ดูแลช่วยกันรักษาวัดและอาศัยวัดเพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ปฏิบัติซึ่งหน้าที่ของตนและใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม สร้างบุญ สร้างบารมีเท่านั้น

สถานที่ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตําบลบ้านเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80140

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs