Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  แหล่งท่องเที่ยว
วัดท่าพญาใน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1181 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

วัดท่าพญา (ใน) ซึ่งมีพระครูปัญญาสุทธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตำบลบ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เสนาสนะมีความร่มรื่นสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ มีศาลาโบราณกลางน้ำ วัดท่าพญา

          วัด คือ แดนบุญ แดนบุญธรรม เป็นสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม สร้างบุญ สร้างบารมี สร้างประโยชน์สุข มอบแสงสว่างทางธรรม ให้แก่โลก แก่สังคม ให้แก่เพื่อนมนุษย์มหาชนทั้งหลาย

          วัด เป็นสถานที่อยู่ของหมู่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักบุญนักบวช ผู้ที่ท่านออกจากเรือน สละทางโลก ออกบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์

          วัด เป็นสถานที่ ที่ญาติโยมชาวพุทธร่วมกันสร้างขึ้นมา ถวายไว้เป็นสมบัติของพระศาสนา ถวายแด่พระพุทธเจ้าไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าของวัด เจ้าของสถานที่ ถึงจะมีชื่อตามกฏหมายก็ตาม ถือว่าวัดเป็นสมบัติของพระศาสนาพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยม เป็นเพียงผู้ดูแลช่วยกันรักษาวัดและอาศัยวัดเพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ปฏิบัติซึ่งหน้าที่ของตนและใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม สร้างบุญ สร้างบารมีเท่านั้น

สถานที่ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตําบลบ้านเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80140

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs