Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (ดู : 66) 27 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 / 2564 (ดู : 80) 23 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 / 2564 (ดู : 58) 16 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 / 2564 (ดู : 92) 7 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 / 2564 (ดู : 122) 2 ธ.ค. 2564
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 54) 28 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 / 2564 (ดู : 122) 26 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2564 (ดู : 131) 16 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2564 (ดู : 126) 12 พ.ย. 2564
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ดู : 35) 12 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2564 (ดู : 147) 5 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564 (ดู : 128) 21 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2564 (ดู : 146) 18 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2564 (ดู : 163) 12 ต.ค. 2564
การรับสมัครสมาชิก.อบต.และนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 131) 8 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2564 (ดู : 154) 27 ก.ย. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง (ดู : 112) 24 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2564 (ดู : 140) 24 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2564 (ดู : 143) 20 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34 / 2564 (ดู : 153) 15 ก.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง (ดู : 133) 1 ก.ย. 2564
โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ : การส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางในชุมชน (ดู : 124) 17 ส.ค. 2564
การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดู : 35) 10 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29 / 2564 (ดู : 137) 9 ส.ค. 2564
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ : การส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางในชุมชน (ดู : 114) 2 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 / 2564 (ดู : 145) 26 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 / 2564 (ดู : 154) 20 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25 / 2564 (ดู : 158) 16 ก.ค. 2564
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 144) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 / 2564 (ดู : 115) 28 มิ.ย. 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านาเสพติดโลก (ดู : 157) 25 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 / 2564 (ดู : 144) 22 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20 / 2564 (ดู : 143) 10 มิ.ย. 2564
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ดู : 156) 31 พ.ค. 2564
อบต.บ้านเพิงจัดกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 "ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" (ดู : 141) 28 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2564 (ดู : 143) 24 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2564 (ดู : 135) 24 พ.ค. 2564
อบต.บ้านเพิง ชอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ดู : 138) 21 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2564 (ดู : 120) 17 พ.ค. 2564
ขอเชิญชวนชาวบ้านเพิงร่วมกันลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้งกันโรค COVID-19 (ดู : 137) 14 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2564 (ดู : 108) 5 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2564 (ดู : 132) 26 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 / 2564 (ดู : 136) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 / 2564 (ดู : 139) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 - 6 / 2564 (ดู : 146) 22 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 / 2564 (ดู : 113) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2564 (ดู : 134) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2564 (ดู : 121) 12 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 (ดู : 124) 12 มี.ค. 2564
การตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านเพิง ปี 2564 (ดู : 89) 22 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2564 (ดู : 145) 26 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2564 (ดู : 143) 26 ม.ค. 2564
เรื่องสถานการณ์ไฟป่า ปี2564 (ดู : 64) 18 ธ.ค. 2563
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง (ดู : 156) 17 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ (ดู : 33) 19 พ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 - 42 / 2563 (ดู : 171) 6 พ.ย. 2563
ผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ดู : 172) 6 พ.ย. 2563
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ (ดู : 35) 30 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 (ดู : 50) 5 ต.ค. 2563
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ดู : 53) 5 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs