Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 61) 28 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 36) 26 ก.ย. 2565
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ดู : 29) 26 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 42) 20 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 19) 12 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (ดู : 22) 5 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 (ดู : 20) 5 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 20) 31 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 17) 31 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 47) 31 ส.ค. 2565
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี2565 (ดู : 38) 8 ส.ค. 2565
การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทีี่ว่าง (ดู : 35) 8 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 (ดู : 60) 7 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 (ดู : 49) 7 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 47) 7 ก.ค. 2565
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 28) 1 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 (ดู : 42) 30 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 (ดู : 40) 30 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 62) 31 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 50) 24 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 (ดู : 54) 24 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 (ดู : 47) 24 พ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 62) 17 พ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 61) 5 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 (ดู : 58) 3 พ.ค. 2565
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลราชสถิตย์ (ดู : 64) 3 พ.ค. 2565
เข้าร่วมติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ดู : 56) 3 พ.ค. 2565
จัดประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอไชโย ประจำปี 2565 (ดู : 60) 3 พ.ค. 2565
แจกชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย และสเปรแอลกอฮอล์ ให้กับ อสม. ตำบลราชสถิตย์ ตำบลเทวราช และตำบลไชโย จำ (ดู : 56) 3 พ.ค. 2565
ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ดู : 53) 3 พ.ค. 2565
ร่วมโครงการพัฒนาถนนปลอดภัย ม.1-ม.5 ต.ราชสถิตย์ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 56) 3 พ.ค. 2565
นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ดู : 65) 3 พ.ค. 2565
เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D (ดู : 58) 3 พ.ค. 2565
นำทีมช่างตัดผมให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 55) 3 พ.ค. 2565
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวังนครศรีธรรมราช (ดู : 29) 29 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13/2565 (ดู : 59) 26 เม.ย. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ดู : 67) 26 เม.ย. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 70) 25 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 54) 11 เม.ย. 2565
รายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดู : 29) 1 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 59) 24 มี.ค. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 (ดู : 62) 14 มี.ค. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 61) 4 มี.ค. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 63) 25 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 61) 10 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 64) 7 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 59) 2 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 55) 20 ม.ค. 2565
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (ดู : 179) 27 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 / 2564 (ดู : 178) 23 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 / 2564 (ดู : 156) 16 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 / 2564 (ดู : 184) 7 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 / 2564 (ดู : 218) 2 ธ.ค. 2564
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 155) 28 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 / 2564 (ดู : 219) 26 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2564 (ดู : 223) 16 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2564 (ดู : 219) 12 พ.ย. 2564
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ดู : 133) 12 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2564 (ดู : 241) 5 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564 (ดู : 223) 21 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs