Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดู : 8) 10 ส.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 / 2564 (ดู : 84) 28 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 / 2564 (ดู : 127) 20 ก.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25 / 2564 (ดู : 132) 16 ก.ค. 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านาเสพติดโลก (ดู : 130) 25 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-22 / 2564 (ดู : 118) 22 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-20 / 2564 (ดู : 117) 10 มิ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2564 (ดู : 114) 24 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2564 (ดู : 111) 24 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2564 (ดู : 94) 17 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2564 (ดู : 83) 5 พ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2564 (ดู : 103) 26 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 / 2564 (ดู : 110) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 / 2564 (ดู : 111) 5 เม.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 - 6 / 2564 (ดู : 117) 22 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 / 2564 (ดู : 87) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2564 (ดู : 107) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2564 (ดู : 96) 12 มี.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 (ดู : 98) 12 มี.ค. 2564
การตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านเพิง ปี 2564 (ดู : 60) 22 ก.พ. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2564 (ดู : 116) 26 ม.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2564 (ดู : 110) 26 ม.ค. 2564
เรื่องสถานการณ์ไฟป่า ปี2564 (ดู : 33) 18 ธ.ค. 2563
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง (ดู : 126) 17 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ (ดู : 7) 19 พ.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 - 42 / 2563 (ดู : 143) 6 พ.ย. 2563
ผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ดู : 145) 6 พ.ย. 2563
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ (ดู : 8) 30 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 (ดู : 23) 5 ต.ค. 2563
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ดู : 26) 5 ต.ค. 2563
โครงการบูรณาการร่วม (ดู : 8) 1 ต.ค. 2563
อบต.ชวนชิม ชวนใช้ (ดู : 195) 25 ก.ย. 2563
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2564 (ดู : 112) 24 ก.ย. 2563
โครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 114) 18 ก.ย. 2563
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข : โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2564 (ดู : 65) 18 ก.ย. 2563
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ดู : 114) 17 ก.ย. 2563
อบต.บ้านเพิง จัดฝึกอบรมอาชีพการส่งเสริมและปลูกพืชสมุนไพรให้กับลุ่มสตรี,เยาวชน,เกษตร,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 34) 10 ก.ย. 2563
ขอเชิญร่วมโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 67) 7 ก.ย. 2563
ข้อมูลข้าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนคร้งที่26-27/2563เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ดู : 118) 3 ก.ย. 2563
ข้อมูลข้าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนคร้งที่25/2563เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ดู : 214) 3 ก.ย. 2563
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 - 31 / 2563 (ดู : 150) 27 ส.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพการส่งเสริมและปลูกพืชสมุนไพรให้กับลุ่มสตรี,เยาวชน,เกษตร,กลุ่มอาชีพต่างๆ (ดู : 71) 24 ส.ค. 2563
มาตรการประหยัดพลังงาน (ดู : 124) 20 ส.ค. 2563
10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า เริ่มง่ายๆ ที่บ้านเรา (ดู : 100) 10 ส.ค. 2563
สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 (ดู : 85) 1 ส.ค. 2563
ชาวบ้านเพิงร่วมใจ “ลดปริมาณขยะตามหลักการ 3ช (ดู : 109) 24 ก.ค. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๖ (ดู : 5) 23 ก.ค. 2563
อบต.ชวนชิม : ข้าวพื้นเมืองบ้านเพิง (ดู : 243) 20 ก.ค. 2563
การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลในครัวเรือน (ดู : 91) 15 ก.ค. 2563
ข้อมูลข้าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนคร้งที่25/2563เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ดู : 115) 10 ก.ค. 2563
วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ......โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 83) 6 ก.ค. 2563
อบต.ชวนรู้ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 139) 26 มิ.ย. 2563
อบต.ชวนห่างไกล : ยาเสพติดให้โทษ (ดู : 145) 26 มิ.ย. 2563
อบต.ชวนรู้ : ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (ดู : 142) 23 มิ.ย. 2563
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่22/2563 เรื่องมาตราการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) (ดู : 76) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เรื่อง การตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีพ.ศ 2563 (ดู : 114) 1 มิ.ย. 2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 224) 29 พ.ค. 2563
ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มาจากไหน และจะป้องกันตัวเองอย่างไร (ดู : 231) 28 พ.ค. 2563
ข้อมูลข้าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนคร้งที่20/2563เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ดู : 74) 28 พ.ค. 2563
ภ.ด.ส.1 (ดู : 7) 25 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs