Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 87) 1 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน ประจำปี 2562 (ดู : 69) 12 มิ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตระกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประจำปี 2562 (ดู : 52) 5 มิ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่วเสริมการกำจัดขยะประจำปี 2562 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ดู : 37) 15 พ.ค. 2562
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ดู : 31) 7 พ.ค. 2562
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ จิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ประจำปี 2562 (ดู : 29) 25 เม.ย. 2562
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2562 (ดู : 29) 1 เม.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 (ดู : 29) 12 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระประจำปี 2562 (ดู : 122) 9 ม.ค. 2562
มาตรการประหยัดไไฟฟ้า (ดู : 30) 24 ส.ค. 2561
การป้องกัน โรค เมอร์ส ไวรัสมรณะ (ดู : 29) 15 ส.ค. 2561
มาตรการประหยัดพลังงาน (ดู : 29) 10 ส.ค. 2561
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (ดู : 28) 17 ก.ค. 2561
ส่่งเสริมให้ผู้สูงอายุฝึกอาชีพ (ดู : 31) 11 พ.ค. 2561
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ดู : 28) 9 พ.ค. 2561
ววันที่2 เมษายน (ดู : 29) 2 เม.ย. 2561
การป้องกันยาเสพติด (ดู : 38) 18 ก.ค. 2560
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ดู : 30) ธ.ค.
การป้องกันโรคฉี่หนู (ดู : 26) ธ.ค.
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน (ดู : 28) ธ.ค.
การป้องกันโรคอุจจาระร่วง (ดู : 29) ธ.ค.
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 236) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs