Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   การจองคิวบริการออนไลน์
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   E-Service
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานบริหารงานบุคคล
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายทวี ศรีอำภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 / 2564 (ดู : 1)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 / 2564 (ดู : 1)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 / 2564 (ดู : 1)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddiing) (ดู : 80)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ 8 บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่วน้ำบ้านหนองศรีพรหม-บ้านหมาก-บ้านเพิงหมู่่ที่ 3-4-5 (ดู : 106)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
 
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการประชุมสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ลงวันที่7ก.พ 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจัดยุงลายพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรี เยาวชน เกษตร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการการส่งเสริมการกำจัดขยะประจำปีพ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันกตัญญู ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันกตัญญู ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ทดสอบข่าวรับสมัครงาน (ดู : 312)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดท่าพญาใน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs