Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายทวี ศรีอำภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (ดู : 66)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 / 2564 (ดู : 80)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 / 2564 (ดู : 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddiing) (ดู : 154)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ 8 บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 168)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่วน้ำบ้านหนองศรีพรหม-บ้านหมาก-บ้านเพิงหมู่่ที่ 3-4-5 (ดู : 210)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
 
ประชุมประจำเดือนของ อบต.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพถวายเทียนวันเข้าพรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหาร
รส่วนตำบลบ้านเพิง ภายใต้การนำของนายทวี ศรีอำภรณ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ประจำการจุดคัดกรองโควิด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการประชุมสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ลงวันที่7ก.พ 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจัดยุงลายพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรี เยาวชน เกษตร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ทดสอบข่าวรับสมัครงาน (ดู : 400)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดท่าพญาใน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs