Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   กิจการสภา
    - กำหนดสมัยประชุม
    - เรียกประชุมสภา
    - นัดประชุมสภา
    - รายงานการประชุม
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
    - บันทึกข้อตกลง
    - เกี่ยวกับกองทุนฯ
   ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อบัญญัติ
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   มุมงานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   การจองคิวบริการออนไลน์
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   E-Service
   คู่มือปฏิบัติงานของ อบต. บ้านเพิง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   งานบริหารงานบุคคล
   งานพัสดุ
   ปราชญ์ชาวบ้าน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายทวี ศรีอำภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 - 42 / 2563 (ดู : 81)
ผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ดู : 83)
ข้อมูลข้าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนคร้งที่26-27/2563เรื่องมาตราการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)  (ดู : 51)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูน้ำบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddiing) (ดู : 35)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านบางยาว หมู่ที่ 8 บ้านบางยาว ตำบลบ้านเพิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายคูส่วน้ำบ้านหนองศรีพรหม-บ้านหมาก-บ้านเพิงหมู่่ที่ 3-4-5 (ดู : 57)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการประชุมสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัตรการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ลงวันที่7ก.พ 63
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิงสมัยที่ 3 ครั้งที่2ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬาปากแพรกเกมส์ครั้งที่36
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บ้านเพิง ห่วงใย วส่ใจดูแล สุขภาพในพื้นที่ ร่วมรรรงค์กำจัดยุงลายพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าให้กลุ่มสตรี เยาวชน เกษตร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการการส่งเสริมการกำจัดขยะประจำปีพ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันกตัญญู ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันกตัญญู ประจำปี2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพการประเมินโบนัส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
ทดสอบข่าวรับสมัครงาน (ดู : 252)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือตำบลบ้านเพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดท่าพญาใน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs